www.psychoterapia-vertus.netwww.psychoterapia-vertus.net

Czasami, kiedy spojrzymy na problem od drugiej strony, odpowiedź sama się narzuca.

ZAPRASZAM NA:
psycholog 787 477 195

Kilka słów o mediacji

Mediacja to jeden ze sposobów rozwiązywania sporów, w którym bezstronny mediator pomaga dojść do porozumienia osobom będącym w sytuacji konfliktowej. Stosuje się ją w sprawach rodzinnych (np. rozwody, konflikt rodzinny), cywilnych (np. konflikt sąsiedzki, z pracodawcą), karnych, gospodarczych. Występuje także mediacja szkolna dotycząca konfliktu między uczniami, nauczycielami a także między uczniem(rodzicami) a szkołą. Celem działania mediatora jest przede wszystkim usprawnienie, a czasami wręcz umożliwienie, przeprowadzenia rzeczowej rozmowy o problemie. Głównym założeniem jest, że to strony konfliktu są ekspertami od rozwiązania sporu. To jaki będzie rezultat zależy tylko od nich.

Mediatorzy nie narzucają rozwiązań i nie rozstrzygają sporu. Zaakceptują także brak porozumienia, jeżeli taka będzie wola stron. Mediacja może zostać zlecona przez Sąd, można także poprosić na rozprawie o mediacje (podać własnego mediatora, ośrodek mediacji).


ZASADY MEDIACJI

Decyzja o podjęciu mediacji zależy tylko i wyłącznie od zainteresowanych osób. Każda ze stron, jak również mediator, ma możliwość przerwania mediacji jeżeli nie widzi szans na wypracowanie porozumienia lub gdy nie będzie miała chęci na dalszy udział w mediacji.

Podstawowymi zasadami prowadzenia mediacji są:

  • dobrowolność i akceptowalność
  • neutralność
  • bezstronność
  • poufność


Mediator:

  • nie ocenia,
  • nie komentuje,
  • nie nalega,
  • nie oburza się, ani nie wygłasza swoich racji

Mediacja może zakończyć się podpisaniem ugody mediacyjnej. Jeżeli stronom nie udało się wypracować rozwiązania wszystkich kwestii mediator może zaproponować stworzenie protokołu rozbieżności. Mogą zostać w nim spisane osiągnięte przez strony uzgodnienia oraz lista tematów, w których strony zdecydowały się na dalsze poszukiwanie rozwiązań poza mediacją.